Zespół nauczycielski

 1. Dyrektor wyznaczyła szkolnego e-koordynatora, (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołała nauczycielski zespół samokształceniowy.

E-koordynator programu: Lucja Kołaczyńska  (nauczyciel informatyki / matematyki)

2. Zespół samokształceniowy w zakresie stosowania TIK w szkole w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”:

Powołany został zespół samokształceniowy w zakresie obsługi monitorów interaktywnych i wspierania nauczycieli w wykorzystaniu tej technologii komunikacyjno – informacyjnej na zajęciach.

W skład zespołu weszli:

 • Marzena Lis – logopedia, edukacja wczesnoszkolna, język polski
 • Katarzyna Nagórzańska – pedagog, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta
 • Elżbieta Biedrońska – język polski, muzyka, plastyka
 • Anna Socha Edukacja – wczesnoszkolna, język angielski
 • Mariola Szumlańska – Śliwa – pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna
 • Dorota Stokłosa – geografia, matematyka

Cele pracy zespołu:

 • Wymiana informacji oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej.
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
 • Zwiększanie  kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z nowoczesnych urządzeń.

Zadania zespołu:

 • Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK
 • Opracowywanie scenariuszy zajęć
 • Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków
 • Udział członków zespołu w spotkaniach w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli
 • Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu.
DziałaniaSposób realizacji / monitorowania
Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole.1.  Powołanie Lucji Kołaczyńskiej na szkolnego 
e-koordynatora.
Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji na temat realizacji programu „Aktywna tablica”1.  Zapoznanie RP z zasadami uczestnictwa w programie i korzyściami płynącymi z jego realizacji.
„Aktywna tablica”. Stworzenie na stronie szkoły zakładki dotyczącej programu Zakładka „Aktywna tablica”- umieszczenie informacji o realizacji programu.Zamieszczenie wypracowanych scenariuszy
i materiałów z wykorzystaniem TIK.Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem
w celu upowszechniania nowych technologii.
Uczestniczenie w szkoleniach z zastosowaniem TIK w nauczaniu.1.  Udział zainteresowanych nauczycieli w szkoleniach dotyczącym TIK.
Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych, w liczbie 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki. Wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych i metodycznych podczas lekcji przez nauczycieli z wykorzystaniem TIK.Zapisywanie  w dzienniku tematów z wykorzystaniem TIK
Stworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.Ustalenie zasad i form współpracy z chętną  szkołą.
Udział w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.Spotkanie członków międzyszkolnej sieci zespołu TIK.Opracowanie planu współpracy/działania.
Zorganizowanie lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniuUstalenie  terminów  zajęć otwartych w szkołach, wymiana doświadczeń. Uczestniczenie w obserwacji zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły w ramach programu „Aktywna tablica”. Spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć.
Skip to content