PROJEKTY I CERTYFIKATY

Laboratoria przyszłości

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do naszej szkoły zostało zakupione nowoczesne wyposażenie, które z pewnością sprawdzi się podczas praktycznych lekcji w klasie.

Laboratoria Przyszłości to Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach jednego z postulatów „Polskiego Ładu” finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem Programu jest wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia umożliwiające kształtowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, a także rozwój umiejętności matematycznych w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Organ Prowadzący szkołę wnioskował o maksymalnie możliwe wsparcie w wysokości 70000,00 zł.

Za ponad 60% otrzymanych środków, dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach, zakupiono m.in. drukarkę 3D z filamentami, zestaw audio-video, w skład którego wchodzą m.in. aparat fotograficzny, statyw foto/video, gimbale, mikrofon kierunkowy, oświetlenie do realizacji nagrań, a także mikroport z akcesoriami. Poza tym sfinansowano zestaw mikrokontrolera z czujnikami i akcesoriami, stację lutowniczą, długopisy 3D, mikroskopy cyfrowe, klocki do samodzielnej konstrukcji (energia odnawialna, robotyka), robota edukacyjnego oraz zestawy narzędzi ucznia zawierające m.in. akumulatorową wiertarko-wkrętarkę, zestaw pędzli, dłut, pilników ślusarskich, wiertła, taśmę mierniczą, szczypce uniwersalne, półokrągłe, taker i wiele innych. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w 2022 r.

Zakupiony sprzęt uatrakcyjni nie tylko obowiązkowe zajęcia szkolne jak np. technika, matematyka, przyroda, biologia, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, informatyka, ale także zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

Laboratoria Przyszłości to wspaniała inwestycja w nowoczesną edukację.

Projekt „Już pływam” – edycja 2022

Projekt realizowany jest przez Województwo w formie pomocy finansowej gminie. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są małopolskie gminy.

Projekt, mający na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.

Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

W naszej szkole realizację projektu rozpoczęto 1 października 2022 roku. Zajęcia sportowe są prowadzone w czterech grupach liczących po 15 osób, po dwie  godziny lekcyjne  – łącznie 20 godzin dla każdego uczestnika. Z zajęć korzystają uczniowie klas 2 -5  z naszej szkoły.  Nauka pływania odbywa się na krytej pływalni w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Bochnia – Proszówki. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez instruktorów nauki pływania. Oprócz nauki jest  też okazja do wspólnej zabawy w wodzie. 

Dofinansowanie projektu wynosi 12200zł. Pozostałe koszty ponosi gmina Wietrzychowice oraz rodzice uczniów. 

logo projektu już pływam

Projekt: „Lekcja:Enter”

logo projektu lekcja enterJak nauczać? Jakie metody i środki dydaktyczne stosować? Jak sprawić, żeby uczeń nie kojarzył lekcji zdalnej z nudnym siedzeniem przed komputerem? Czy potrafimy zaskoczyć uczniów ciekawą lekcją i wzbudzić ich entuzjazm do poznawania nowej wiedzy i umiejętności? Nasi nauczyciele nigdy nie pozostają bierni – szukają pomocy, sami się uczą, poszukują nowych narzędzi i nowych inspiracji. Z pomocą szkole przyszedł projekt „Lekcja:Enter” w którym dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenerów, nauczyciele uczyli się nowoczesnych metod prowadzenia zajęć.

Celem projektu edukacyjnego „Lekcja: Enter” było wsparcie nauczycieli w prowadzeniu lekcji angażujących uczniów, rozwijających umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczących pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. Nauczyciel to przewodnik w edukacji. To on decyduje, jak wygląda lekcja, z jakich materiałów i metod korzysta i co wynoszą z niej uczniowie. 

Żeby nauka była atrakcyjna, a przede wszystkim skuteczna, warto wprowadzać do lekcji innowacje, prowadzić zajęcia inaczej niż dotychczas, próbować nowych metod edukacyjnych. Dobrze, żeby lekcje zawierały elementy oparte na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, które pomagają dzieciom i młodzieży w lepszym zrozumieniu wielu tematów, sprawiają, że lekcje są ciekawsze, dostosowane do ich potrzeb i rzeczywistości, w której funkcjonują.

Szkolenia kierowane były do dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i informatycznych w szkołach podstawowych i średnich.

Projekt „Lekcja:Enter” był realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych, ze środków UE.

W ramach realizacji projektu odbyły się szkolenia następujących grup przedmiotowych:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja humanistyczna
 • edukacja matematyczno- przyrodnicza
 • edukacja artystyczna
 • edukacja informatyczna

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach osi priorytetowej III – cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na stronie grantu TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter”: https://tiktomy.oeiizk.edu.pl  Strona ogólna projektu: https://lekcjaenter.pl

logo lekcja enter

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach programu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.000 zł. Wkład własny to 3000 zł.

 

Program Aktywna Tablica

Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica”, którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych. Program jest finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

W ramach programu Aktywna Tablica  nasza szkoła otrzymała 35000 zł na zakup pomocy do zajęć. 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Grant 3 – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wietrzychowicach – Szkole Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach.

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Zagadnienia ogólne

 1. Gmina Wietrzychowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Grant 3
 2. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wietrzychowicach – Szkole Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach.
 3. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielania pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.
 4. Zajęcia przedmiotowe objęte grantem odbywają się są w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach w okresie od 28.11.2022 r. do 23.06.2023 r. Są to:
  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
  2. Zajęci rozwijające z matematyki
  3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
  4. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
  5. „Tajniki informatyki” – programowanie i robotyka
  6. „Zrób to sam” – Koło techniczne
  7. Koło artystyczno – projektowe
  8. Koło Młodego Przedsiębiorcy
  9. Koło Przyjaciół Przyrody
  10. Koło fizyko – chemiczne
  11. Koło dziennikarsko – fotograficzne
  12. Koło teatralne
  13. Koło szachowe

W ramach projektu szkoła otrzymała kwotę na realizację zajęć w zakresie udzielania pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

logo grant 3OTRZYMANE CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

 

Skip to content