Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach zapewnienia dostępności strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp.zspwietrzychowice.pl.

Daty publikacji i aktualizacji witryny

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-30

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30.08.2022 r.

Data aktualizacji deklaracji

Ostatnią aktualizację deklaracji sporządzono dnia 31.03.2024


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu, button.
 • Brak automatycznego syntetyzatora mowy.

Strona posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

 • Narzędzia dostępności
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Białe tło
 • Podkreśl linki
 • Czytelniejsza czcionka

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Łucarz, sp@wietrzychowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146418016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach, Wietrzychowice 64, 33 – 270 Wietrzychowice.

 1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jest podjazd dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Skip to content